1.ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ

 2.ក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ

3.ច្បាប់ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀន

4.ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងអាស៊ីដខ្លាំង

5.ច្បាប់ស្តីពីពន្ធនាគារ

6.ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ

7.ច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ

8.សន្ធិសញ្ញាស្តីពីការជួយគ្នាទៅវិញមកផ្នែកច្បាប់ក្នុងវិស័យព្រហ្មទណ្ឌ

9.ច្បាប់ស្តីពីបាតុកម្មដោយសន្តិវិធី(២៥/១២០៩)

10ច្បាប់ស្តីពីការបង្រ្កាបអំពើជួញដូរមនុស្ស និងអំពើធ្វើអាជីវកម្មលើមនុស្ស

11.ច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងនឹងភេរវកម្

14.ច្បាប់ស្តីពីស្ថានទម្ងន់ទោសនៃបទឧក្រិដ្ឋ

15.ច្បាប់ស្តីពីបាតុកម្មដោយសន្តិវិធី

16.អនុក្រឹត្យលេខ ១៤៨ ស្តីពីការបង្កើតអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ឋនាគារ

17.ច្បាប់់ស្តីពីឯកពន្ធភាព

18.ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មមាត្រា៣៦មាត្រា៣៨មាត្រា៩០និងមាត្រា៩១នៃច្បាប់ស្តីពីនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ

19.ច្បាប់ស្តីពីការផ្តន្ទាទោសអំពើភេរវកម្ម(និរាករណ៍)

 

 

 

Newsletter

Make sure you dont miss interesting happenings by joining our newsletter program.

Contact us

Address No. 149Eo, Oknha Inn(St.136), Sangkat Phsar Kandal II, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia.

  • Hot line: +855 97 8555 912
  • Hand Phone: 012 555 911, 097 8 555 911

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.