1.ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ

 2.ក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ

3.ច្បាប់ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀន

4.ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងអាស៊ីដខ្លាំង

5.ច្បាប់ស្តីពីពន្ធនាគារ

6.ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ

7.ច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ

8.សន្ធិសញ្ញាស្តីពីការជួយគ្នាទៅវិញមកផ្នែកច្បាប់ក្នុងវិស័យព្រហ្មទណ្ឌ

9.ច្បាប់ស្តីពីបាតុកម្មដោយសន្តិវិធី(២៥/១២០៩)

10ច្បាប់ស្តីពីការបង្រ្កាបអំពើជួញដូរមនុស្ស និងអំពើធ្វើអាជីវកម្មលើមនុស្ស

11.ច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងនឹងភេរវកម្

14.ច្បាប់ស្តីពីស្ថានទម្ងន់ទោសនៃបទឧក្រិដ្ឋ

15.ច្បាប់ស្តីពីបាតុកម្មដោយសន្តិវិធី

16.អនុក្រឹត្យលេខ ១៤៨ ស្តីពីការបង្កើតអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ឋនាគារ

17.ច្បាប់់ស្តីពីឯកពន្ធភាព

18.ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មមាត្រា៣៦មាត្រា៣៨មាត្រា៩០និងមាត្រា៩១នៃច្បាប់ស្តីពីនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ

19.ច្បាប់ស្តីពីការផ្តន្ទាទោសអំពើភេរវកម្ម(និរាករណ៍)

 

 

 

 

1.Civil Code of Cambodia 2007

2.The Code of Civil Procedure of Cambodia 2006

3.ប្រកាស ១៣២៩ ស្តីពីតួនាទីភារកិច្ចនិងសិទ្ធិរបស់ស្មៀនឃុំសង្កាត់ ២០០១

4.អនុក្រឹត្យលេខ ១១៩ អនក្រ.បក ស្តីពីការគ្រប់គ្រងមណ្ឌលថែទាំកុមារ

5.ច្បាប់ស្តីពីភតិសន្យាពិសេស

6.ច្បាប់ស្តីពីអាពាហ៍ពិពាហ៍និង គ្រួសារ

7.ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ៣០ស្តីពីនីតិវិធីនៃការចុះបញ្ជីអំពីសិទ្ធិប្រត្យក្សទាក់ទងនឹងក្រមរដ្ឋប្បវេណី

8.សេចក្តីកំណត់ចំពោះមាត្រានីមួយៗនៃច្បប់ស្តីពីការអនុវត្តក្រមរដ្ឋប្បវេណី

9.ប្រកាសលេខ ១២៨ ស្តីពីការកំណត់អត្រារប្រាក់ដែលត្រូវបានកម្រិត ។

10.Law on the Implementation of the Civil Code

11.ច្បាប់ស្តីពីការអនុវត្តក្រមរដ្ឋប្បវេណី

12.ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ៥៩ស្តីពីការចុះបញ្ជីអចលនវត្ថុទាក់ទងនឹងក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី

13.ច្បាប់ស្តីពីនីតិវិធីនៃរឿងក្តីរដ្ឋប្បវេណីដែលមិនមែនជាបណ្តឹង

14.ច្បាប់ស្តីពីនីតិវិធីបណ្តឹងទាក់ទងនឹងឋានៈបុគ្គល

15.សេចក្តីណែនាំលេខ ០១ ស្តីពីការតម្រូវឲ្យមានប្រព័ន្ធនៃការផ្ញើ

16.ច្បាប់ស្តីពីការស្មុំកូនអន្តរប្រទេស

17.ច្បាប់ស្តីពីនីតិវិធីនៃការពិន័យស៊ីវិល

18.ក្រមរដ្ឋប្បវេណីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

19.ប្រកាសលេខ ៣០ ស្តីពីមន្រ្តីទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាជ្ញាសាលា

 

Newsletter

Make sure you dont miss interesting happenings by joining our newsletter program.

Contact us

Address No. 149Eo, Oknha Inn(St.136), Sangkat Phsar Kandal II, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia.

  • Hot line: +855 97 8555 912
  • Hand Phone: 012 555 911, 097 8 555 911

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.